PRAVILA NAGRADNE IGRE „Mališić Petrol – gorivo za cijelu godinu“

PRAVILA NAGRADNE IGRE „Mališić Petrol – gorivo za cijelu godinu“

petrol-gorivoz

 

Na temelju člana 9. stav 2 Zakona o igrama na sreću („Službene novine FBiH“ broj 1/02), člana 8. Pravilnika o načinu dobivanja i produžavanja odobrenja za priređivanje igara na sreću, odobravanje pravila igara na sreću, pravila rada kasina, davanje suglasnosti za nagradne igre („Službene novine FBiH“ broj 44/02), te Odluke o priređivanju nagradne igre Mališić MP d.o.o. Čitluk, Put za Ljubuški 1, 88260 Čitluk BiH, donosi:

 PRAVILA NAGRADNE IGRE „Mališić Petrol – gorivo za cijelu godinu“

 OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Po ovim Pravilima društvo Mališić MP d.o.o. Čitluk, sa sjedištem u Čitluku, Put za Ljubuški 1, ID broj 4227249750009, PDV broj 227249750009, (u daljnjem tekstu: Priređivač), priređuje nagradnu igru pod nazivom „MALIŠIĆ PETROL – GORIVO ZA CIJELU GODINU“ (u daljem tekstu: Nagradna igra).

 SVRHA NAGRADNE IGRE

Članak 2.

Priređivač priređuje nagradnu igru u svrhu promidžbe proizvoda i usluga u objektu Mališić Petrol, gdje se nagradna igra organizira.

 TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Članak 3.

Nagradna igra priređuje se u razdoblju od 06.02.2017. do 18.04.2017. godine. Detaljne informacije o toku nagradne igre nalaze se na Internet stranici priređivača nagradne igre: http://prodajnicentar-malisic.com/, odnosno na Mališić Petrolu.

 NAGRADNI FOND

Članak 4.

Nagradni fond se sastoji od 3 nagrade  (nagrade organizatora Mališić MP d.o.o.)

Vrijednost nagradnog fonda je 1.500,00 KM

R.br. Naziv nagrade Količina

 

1x bon za gorivo u vrijednosti 1.200,00 KM 1
1x bon za gorivo u vrijednosti 200,00KM 1
1x bon za gorivo u vrijednosti od 100,00 KM 1

Nagrade se ne mogu prenositi na drugu osobu i nije ih moguće zamijeniti za novac ili drugu robu.

 UVJETI SUDJELOVANJA

Članak 5.

U nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati svi građani Bosne i Hercegovine. Kupac stječe pravo sudjelovanja u nagradnoj igri izvršenom kupovinom u minimalnom iznosu od 30,00 KM na Mališić Petrolu, za što će dobiti kupon/kupone i iste popunjene osobnim podacima ubaciti u za to predviđeno mjesto. Račun s kojim je ostvareno pravo sudjelovanja u nagradnoj igri sačuvati i u slučaju dobitka isti predočiti. Pravne osobe ne mogu sudjelovati, niti ostvarivati pravo na nagradu u nagradnoj igri.

NAGRADNO IZVLAČENJE

Članak 6.

Dobitnici u nagradnoj igri će se biti odabrani sistemom slučajnog odabira tijekom nagradnog izvlačenja, koje je predviđeno za dan 20.04.2017.

KOMISIJA I TIJEK IZVLAČENJA

Članak 7.

Pravilnost javnog izvlačenja prati i kontrolira Komisija u sastavu od tri člana i to predsjednik Komisije i dva člana, imenovanih od Priređivača nagradne igre. Prije početka izvlačenja Predsjednik komisije upoznat će prisutne članove s načinom izvlačenja nagrada. Predsjednik komisije bira jednog člana za vođenje zapisnika o toku izvlačenja. Ovlašteni član Komisije – Zapisničar će voditi zapisnik, koji mora sadržavati mjesto i vrijeme izvlačenja, ime i prezime članova Komisije, te njihovo svojstvo (Predsjednik komisije, član, zapisničar), ime i prezime i adresu dobitnika, osvojenu nagradu, te sve druge relevantne informacije o toku izvlačenja nagrada. Uredno popunjen zapisnik potpisuju svi članovi Komisije. Jedan primjerak zapisnika će se sačuvati kod Priređivača nagradne igre. Izvlačenje je završeno u trenutku kada su izvučene sve nagrade. Izvlačenje i rezultati su konačni, bez prava na žalbu.

 OBJAVLJIVANJE REZULTATA NAGRADNE IGRE

Članak 8.

Priređivač će objaviti imena dobitnika nagradne igre nakon izvlačenja i utvrđivanja dobitka na Internet stranici http://prodajnicentar-malisic.com/. Dobitnici će biti obaviješteni o nagradama putem elektronske pošte i/ili telefona iz prijave. Nagrada nije prenosiva na druge osobe. Svi dobitnici su dužni dokazati svoj identitet prilikom preuzimanja nagrada predočavanjem validnog dokumenta za identifikaciju. Podaci na njoj moraju se podudarati s podacima dobitnika navedenim u zapisniku izvlačenja (popisu dobitnika). U slučaju da se podaci ne podudaraju, dobitnik nema pravo na nagradu, a nagrada neće biti dodijeljena. Sudjelovanjem u nagradnoj igri dobitnik je suglasan da se njegovo ime i prezime, mjesto prebivanja, te osvojena nagrada, javno objave. Priređivač ima pravo iskoristiti fotografije dobitnika nagrada u promidžbene svrhe bez njihove posebne suglasnosti i bez prava na naknadu.

 ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.

Priređivač može zastati s provođenjem nagradne igre ili nagradnu igru prekinuti ako ga razlozi više sile ili ekonomskih prilika, za koje u trenutku organiziranja nagradne igre nije znao niti mogao znati, spriječe da nagradnu igru nastavi sukladno ovim pravilima.

Član 10.

Priređivač zadržava pravo ne dodijeliti nagrade u sljedećim slučajevima: Ukoliko se utvrdi kako dobitnik ne ispunjava uvjete iz ovih pravila, odnosno kako dobitnik nije odabran prema uvjetima navedenim u ovim pravilima ili ukoliko se nakon objave dobitnika nitko ne odazove kako bi preuzeo nagradu, prema pravilima organizatora nagradne igre. Organizator zadržava pravo razmotriti prihvatljivost dodjele nagrade u slučaju bilo kakve zlouporabe ili sumnje na zlouporabu. Priređivač nije odgovoran za plaćanje poreza ili bilo kakve druge financijske obveze po pitanju uručenih nagrada.

Član 11.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih pravila.

Član 12.

U slučaju eventualnog spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Mostaru.

Član 13.

Priređivač se obavezuje ova pravila objaviti u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira u BiH prije početka nagradne igre, uz navođenje broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija FBiH.

Član 14.

Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se nakon dobivene suglasnosti Ministarstva financija –  Rješenje broj: 05-14-2-43/17-A.P.

 Organizator nagradne igre

Mališić MP d.o.o., Čitluk